Zdravé, spokojené a šťastné děti.

Naše mateřská škola se řídí školním vzdělávacím programem,

který podporuje zdravý životní styl a ekologii.

ZÁPIS UKRAJINA

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS
DO MATE
ŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV
OD ROKU 2022-2023

STANOVENÝ POUZE PRO

UKRAJINSKÉ DĚTI

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV.

ZÁPIS PROBĚHNE:

1. FYZICKY:

VE ČTVRTEK 2.6.2022 OD 8:00-16:00 HODIN

ZÁPIS PROBĚHNE NA BUDOVĚ MŠ ŠENOV,

ULICE LIPOVÁ 861, ŠENOV (A TO PRO OBĚ MŠ)

- DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MOHOU BÝT PŘIJATY UKRAJINSKÉ DĚTI S VÍZOVÝM

ŠTÍTKEM, NEBO ZÁZNAMEM O UDĚLENÍ DOČASNÉ OCHRANY .

TAKÉ DĚTI, KTERÝM BYLO UDĚLENO VÍZUM K POBYTU NAD 90 DNŮ ZA ÚČELEM STRPĚNÍ POBYTU

-ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM MŮŽE BÝT: RODIČ, OSOBA OPRÁVNĚNÁ ROZHODNUTÍM SOUDU JEDNAT ZA DÍTĚ, PRARODIČ, ZLETILÝ SOUROZENEC, OSOBA, KTERÁ MÁ SVĚŘENO DÍTĚ DO PÉČE, OBECNÝ OPATROVNÍK, ÚSTAVNÍ ZAŘÍZENÍ.

-K ZÁPISU PŘISTUPUJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JEDNOTLIVĚ BĚHEM CELÉHO DNE, NEZÁLEŽÍ NA POŘADÍ ZAPSANÝCH DĚTÍ.

-CELKOVÝ ZÁPIS BUDE ZPRACOVÁN AŽ PO UKONČENÍ ZÁPISU VŠECH DĚTÍ

-FYZICKÝ ZÁPIS DNE 2.6.2021 PROBĚHNE NA BUDOVĚ MŠ LIPOVÁ A TO PRO OBĚ MŠ.

-ZÁPIS PROBĚHNE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘEDLOŽÍ K ZÁPISU:

1. SVŮJ DOKLAD TOTOŽNOSTI -K NAHLÉDNUTÍ

2. DOKLAD TOTOŽNOSTI DÍTĚTE-K NAHLÉDNUTÍ

3. ROZHODNUTÍ SOUDU S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI V PŘÍPADĚ SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO OPATROVNICTVÍ NEBO PÉČE

4. ŽÁDOST O PŘIJETÍ (NA WEBU MŠ SEKCE UKRAJINSKÝ ZÁPIS, NEBO DOKUMENT VYPLNIT PŘI SAMOTNÉM ZÁPISU)

5. POTVRZENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE Z ČR O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE, IMUNITĚ, NEBO KONTRAINDIKACI K OČKOVÁNÍ

6. DOLOŽENÍ MÍSTA POBYTU DÍTĚTE K URČENÍ SPÁDOVOSTI

-ŘEDITELKA MŠ STANOVÍ DLE ZÁKONA Č.561/2004 SB. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ, KTERÝMI SE PŘI ZÁPISU ŘÍDÍ (VIZ. NÍŽE PŘÍLOHA).

-KAŽDÉ DÍTĚ DOSTANE PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

-SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDE VYVĚŠEN POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA BUDOVĚ MŠ ŠENOV A NA WEBU MŠ NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ PO TERMÍNU ZÁPISU. TOTO ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ V SOULADU S USTANOVENÍM § 183 ODST. 2 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NAHRAZUJE OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ. PROTO SE ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBUDE DORUČOVAT V PÍSEMNÉ PODOBĚ.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE BUDE DORUČENO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PÍSEMNĚ.

ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ BUDE ZASLÁNO ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ POŠTOU NEJPOZDĚJI 15 DNŮ OD DATA ZÁPISU.

DOKUMENTY K ZAPISU:

 

 

V ŠENOVĚ DNE 19.4..2022 MICHAELA MICHÁLKOVÁ, ŘEDITELKA MŠ

Free Joomla! template by Age Themes